Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

CONTINENT Internationaal Expeditiebedrijf B.V.

Algemeen:

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, naast het Nederlandse recht, van toepassing:

 • -  Voor vervoer van goederen over de weg: de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. In geval van grensoverschrijdend vervoer van goederen over de weg, in aanvulling op het CMR-verdrag;

 • -  Betalingen: voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd op 2 juli 2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, akte nummer 69/2002.

  Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

  De volledige AVC- / CMR- en algemene betalingsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar, dan wel liggen ter inzage bij Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V.

  Aansprakelijkheid:

  De aansprakelijkheid van Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V. is volgens bovengenoemde voorwaarden geregeld. Deze aansprakelijkheid is beperkt. De dekking bedraagt:
  De AVC voorwaarden kennen een aansprakelijkheid van
  3,40 per kilo brutogewicht.
  De CMR voorwaarden kennen een aansprakelijkheid van 8,33 Sdr = ca.
  10,- per kilo brutogewicht.

  Omdat onze aansprakelijkheid beperkt is, adviseren wij onze klanten om zelf voor een transportverzekering zorg te dragen., zodat de te vervoeren goederen voor de volledige waarde verzekerd zijn. Dit betekent dat de uitkering zal plaatsvinden van schade boven het bedrag van onze maximale aansprakelijkheid en in geval wij niet aansprakelijk zijn voor de schade (bijvoorbeeld in geval van overmacht).

  Tarieven:

  Onze tarieven gelden per kalenderjaar of een deel daarvan. Bij aanzienlijke verhoging van tariefbepalende factoren, behouden wij ons het recht voor onze tarieven tussentijds aan te passen.

  Opdrachtverstrekking:

  Opdrachten dienen schriftelijk te worden verstrekt. Bij onjuistheden na mondelinge of telefonische aanmelding kan Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V. niet verantwoordelijk worden gesteld.

  Zendingen met onjuiste of onvolledige opgegeven adressen kunnen niet tijdig worden afgeleverd.

  Annulering:

  Bij annulering van een zending op de dag van afhaling, zijn wij genoodzaakt u 70 procent van het overeengekomen vrachttarief in rekening te brengen.

  Laden / lossen:

  Het laad- en losadres moet bereikbaar zijn met een vrachtauto. De verlader / ontvanger lost de goederen en is aansprakelijk voor de schade die tijdens het laden / lossen ontstaat. Met uitzondering wanneer gelost wordt met kooiaap. Per zending geldt: 1 laad- / losadres. De laad / lostijd bedraagt:

= < 3 laadmeter:
> 3 laadmeter - = < 7 laadmeter:
> 7 laadmeter:
Wordt deze tijd overschreden, dan worden extra kosten in rekening gebracht.
(zie toeslagen en additionele kosten). Voor losafspraken op uur en tijd (voor deelpartijen) door u gemaakt, zijnde tijdsleveringen, gelden hogere tarieven (zie toeslagen en additionele kosten).

Meeneemheftruck:

Bij het laden of het lossen met een meeneemheftruck dient het terrein, waar met de meeneemheftruck geladen / gelost moet worden, goed toegankelijk te zijn voor een trekker met een 13,6 meter oplegger. De klant zorgt er voor dat de contactpersoon (ontvanger) / het mobiele telefoonnummer bij Continent Internationaal

maximaal 0,5 uur maximaal 1 uur maximaal 2 uur

Expeditiebedrijf B.V. bekend zijn. Dit zodat Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V snel kan lossen. Voor laden of lossen met een meeneemheftruck geldt een hoger tarief.

Verpakking en afwijking lading:

Aangeboden goederen dienen transportwaardig verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per collo. Het gaat hier om het product, volledige adressering van de ontvanger en de afzender, symbolen die de behandeling aangeven, etcetera. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar te zijn gemaakt.

Indien bij inontvangstneming van de goederen, de uiterlijke staat daarvan enig gebrek vertoont of de goederen, gelet op hun aard of de voorgenomen wijze van vervoer, niet voldoende of doelmatig zijn verpakt, zal dit op de vrachtbrief als zodanig worden aangetekend. Bij ernstige twijfel aan de wijze van verpakken kan worden besloten tot weigering van de goederen. De opdrachtgever blijft voor eventuele schade door ondeugdelijke verpakking aansprakelijk.

Als er op het moment van laden een verschil is, tussen de hoeveelheid lading, die is aangemeld en de werkelijk te laden hoeveelheid, zal de hoogste van beide hoeveelheden in rekening worden gebracht. Dit in verband met reservering van laadruimte.

Gevaarlijke stoffen:

Gevaarlijke goederen mogen alleen aan de vervoerder worden aangeboden, indien zij volgens het ADR/IMDG mogen worden vervoerd. De verlader is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoersdocument en gevarenkaarten in de voorgeschreven talen en indien van toepassing, de Dangerous Goods Declaration. Tevens dient van de betreffende gevaarlijke stof het UN-nummer alsmede de chemische naam en de package group aan Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V. bekend gemaakt te worden. De kosten zijn afhankelijk van bestemmingsland en ADR-klasse en worden verstrekt op aanvraag indien van toepassing.

Uit veiligheidsoverwegingen worden ADR-goederen niet gestapeld en conform ingenomen laadmeters afgerekend.

Palletruil:

Indien de opdrachtgever bij aanmelding van een zending te kennen geeft, dat er pallets geruild dienen te worden, zorgt Continent Internationaal Expeditiebedrijf B.V. voor een gratis omruiling, mits de lading (of de goederen) op kwalitatief goede pallets staat. Indien er voor retourpallets of andere emballage separaat gereden moet worden, zullen hiervoor de normale vrachtkosten worden afgerekend.

Betaling en betalingstermijn:

De kosten worden in rekening gebracht aan diegene, die daarvoor volgens de leveringscondities in aanmerking komt. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle kosten indien de afzender of ontvanger in gebreke blijft. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Eventuele incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn zijn voor rekening van de vrachtbetaler. Indien u binnen 8 dagen na factuurdatum niet reageert, gaan wij er vanuit, dat onze factuur door u akkoord is bevonden.

Toeslagen en additionele kosten:

Al onze offertes zijn exclusief kosten voor het opmaken van grensdocumenten, inklaringskosten, invoerrechten en goederentransportverzekering, voor zover door u betaalbaar en voor u, respectievelijk de betreffende dienst, van toepassing.

Dieseltoeslag:

De dieseltoeslag is variabel en afhankelijk van de dieselprijs. Uitgangspositie voor bepaling van de dieselprijs is 0,90 exclusief BTW. Iedere stijging of daling vanaf deze uitgangspositie met 1,0 cent zal een verhoging of verlaging van de vrachtprijs van 0.25 procent met zich mee brengen. De dieseltoeslag wordt vastgesteld aan de hand van de dieselprijs op de eerste dag van de maand. Voor prijsinformatie zie www.kusterolie.nl. 

Bedrijfsfilm

Bekijk hier onze bedrijfsfilm